Chúng tôi sản xuất tất cả các loại dây chun cho lĩnh vực công nghiệp và thị trường may mặc, thậm chí là ngành công nghiệp nặng.
Các dòng sản phẩm:

 1. Knitted Flat Elastic.
 2. Knitted Barbed Elastic.
 3. Knitted Clothing Elastic.
 4. Knitted Elastic With Laces.
 5. Knitted Cotton Elastic.
 6. Knitted Elastic Belt.
 7. Knitted Elastic WaistBand.
 8. Knitted Elastic Strap.
 9. Knitted Menu Elastic.
 10. Knitted Nylon Elastic.
 11. Knitted Polyester Elastic.
 12. Knitted Stretch Elastic.